Οι τίτλοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Σχολών με θετικό-εφαρμοσμένο προσανατολισμό πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης, τα οποία ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου είναι ισοδύναμα με μεταπτυχιακά διπλώματα υπό τη διεθνή ονομασία «MASTER» όπως αυτά χορηγούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, αλλά και όσων χωρών της αλλοδαπής ακολουθούν αντίστοιχη πρακτική.

Αυτό προβλέπει Διάταξη την οποία η Αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου, απέστειλε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής προς επεξεργασία.

Η Διάταξη ουσιαστικά αφορά τα Πολυτεχνεία και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Στα Γιάννενα, θεωρητικά αυτή αφορά τα τμήματα Μηχανικών Η/Υ, Αρχιτεκτονικής και Μηχανικής Επιστήμης Υλικών. Το τελευταίο τμήμα πάντως, αντιμετωπίζει ακόμα σοβαρά ζητήματα στο θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του.

Αυτή, είναι μια πρακτική που ακολουθείται γενικά στο εξωτερικό. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα προγράμματα σπουδών «σπάνε» σε τρία χρόνια βασικών σπουδών και δύο μεταπτυχιακών. Αυτή η διάρθρωση έχει δεχθεί έντονη κριτική, ότι υποβαθμίζει τόσο το βασικό κύκλο σπουδών, όσο και τα μεταπτυχιακά, αλλά και ότι ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για εξίσωση πτυχίων με τίτλους σπουδών από όποιο φορέα παρέχει τουλάχιστον τρία χρόνια φοίτησης.

Σύμφωνα με τη διάταξη η ισοδυναμία αυτή ισχύει μόνο για τα Τμήματα ή τις Σχολές οι οποίες, κατά την κρίση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

– Προσφέρουν σπουδές γνωστικού αντικειμένου με θετικό-εφαρμοσμένο προσανατολισμό.

– Έχουν πρόγραμμα ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης.

– Διαθέτουν επαρκή σε εύρος και λογική διάρθρωση μαθήματα, που καλύπτουν ολόκληρο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου, περιλαμβανομένων και επαρκών μαθημάτων εμβάθυνσης (προχωρημένου επιπέδου) διαρκείας δύο τουλάχιστον εξαμήνων.

– Προβλέπουν την υποχρεωτική εκπόνηση ερευνητικού χαρακτήρα Διπλωματικής εργασίας, εντός ενός εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

Οι κάτοχοι των τίτλων σπουδών αποφοίτων Ελληνικών Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημιακού επιπέδου πενταετούς ή εξαετούς φοιτήσεως με την ανωτέρω ισοδυναμία, απαλλάσσονται της υποχρέωσης κατοχής διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για τις μεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Α.Ε.Ι.

 

[Πηγή: neoiagones.gr]