Η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα δεν παραχώρησε εισιτήρια στην ΠΑΕ ΟΦΗ για το μεταξύ τους παιχνίδι και στο πρακτικό της σύσκεψης για τα μέτρα ασφελείας αναφέρονται όλα όσα έγιναν και συναποφασίστηκαν.

Αναλυτικά

ΘΕΜΑ:  «  Μέτρα τήρησης της τάξης κατά τη διεξαγωγή αγώνα ποδοσφαίρου για την 12ης αγωνιστική του πρωταθλήµατος της SUPER LEAGUE αθλητικής περιόδου 2018 – 2019, µεταξύ των οµάδων Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ   Π.Α.Ε. ΟΦΗ το Σάββατο (1/12/2018) και ώρα 19.30’, στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων οι Ζωσιµάδες» .

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έχοντας υπ όψη:

α. Τα άρθρα 41 Β, 41Γ, 41∆ και 41Ε του Ν. 2725/1999 (Α–121), « Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκαν – συµπληρώθηκαν – τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4326/2015 ( Α-49) « Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις».

γ. Την υπ’ αριθ. 38404 από 18-8-2009 Κ.Υ.Α., « Έγκριση του Ενιαίου Κανονισµού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων» ( ΦΕΚ Β΄ – 1780).

δ. Την υπ’ αριθ. 24560 από 24-7-2003 Κ.Υ.Α., « Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστηµάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων», όπως τροπ. µε την 17223 από 14-6-2006 Κ.Υ.Α.

ε. Την υπ’ αριθ. 62038 από 30-12-2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ – 1983) « Εφαρµογή Ηλεκτρονικού Συστήµατος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονοµαστικών/αριθµηµένων εισιτηρίων των αγωνιστικών αγώνων του επαγγελµατικού αθλητισµού.

στ. Την υπ’ αριθ. 37914 από 17-8-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ – 1120) « Όροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εµφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας των Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής Κατηγορίας».

ζ. Το υπ’ αριθ. 6777/18/2401537 από 26/11/2018 έγγραφό µας (πρόσκληση για σύσκεψη).

η. Τις απόψεις των εκπροσώπων: α) της ∆.Ε.Α.Β. κ. ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΛΑΣΧΑ β) της SUPER LEAGUE κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΟΒΑΡΑ γ) της Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ δ) του Υπευθύνου ασφαλείας της Π.Α.Ε ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ κ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΒΡΟΣΓΟΥ και των λοιπών υπηρεσιακών παραγόντων, ως αυτές εκφράσθηκαν στην πραγµατοποιηθείσα υπό την αιγίδα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων σύσκεψη την 28/11/2018 και το αποτέλεσµα αυτής.

θ. Ότι από την Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ θα εκδοθούν έως έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ (6748) εισιτήρια για τον εν λόγω αγώνα.

ι. Το από 28/11/2018 Πρακτικό Σύσκεψης εκπροσώπων αρµοδίων Υπηρεσιών και Φορέων, σύµφωνα µε το οποίο:

Η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ δια του εκπροσώπου της δήλωσε ότι, προτίθεται να εκδώσει εισιτήρια σε όλες τις θύρες του σταδίου, πλην της θύρας (7) των φιλοξενουµένων.

Η Π.Α.Ε.  ΟΦΗ µε το από 27/11/2018  έγγραφό της,  δήλωσε ότι « λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων, δεν θα µπορέσει να προσέλθει στη σύσκεψη…» και ενηµέρωσε ότι « µε το από 22/11/2018 έγγραφό της, αιτήθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ διακόσια (200) εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων της…»

Ο εκπρόσωπος της Super League, αφού άκουσε µε προσοχή τις τοποθετήσεις των συµµετεχόντων στη σύσκεψη: Επισηµαίνει, να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στον προβλεπόµενο σωµατικό έλεγχο των φιλάθλων κατά την προσέλευσή τους από τους εντεταλµένους για το σκοπό αυτό, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος αντικειµένων στις κερκίδες του σταδίου (άρθρα 42, 43 & 44) του Κανονισµού Γηπέδων και Ασφάλειας – Προστασίας των Αγώνων. Εφιστά την προσοχή στη διαφύλαξη της ηρεµίας στους χώρους των αποδυτηρίων, µε την παρουσία µόνο των προσώπων που από τον κανονισµό. Συνιστά, να επικρατήσει πνεύµα συνεργασίας και εγρήγορσης, µε γνώµονα την αρτιότερη και ασφαλέστερη διοργάνωση της ποδοσφαιρικής συνάντησης µεταξύ των ΠΑΕ Π.Α.Σ ΓΙΑΝΝΙΝΑ & Π.Α.Ε. ΟΦΗ.

Η Αστυνοµική Αρχή διά του εκπροσώπου της, λαµβάνοντας υπόψη: Την επικινδυνότητα του αγώνα,

Τις εκτιµήσεις κινδύνου διασάλευσης της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, την κρατούσα κατάσταση του γηπέδου αναφορικά µε τη δυνατότητα ασφαλούς διαχωρισµού των φιλάθλων, το ιστορικό των οµάδων, εισηγείται και προτείνει :

 • Να µην οριστεί συγκεκριµένη ζώνη ή τµήµα των κερκίδων του Σταδίου « Οι Ζωσιµάδες», αποκλειστικά για φιλάθλους της Π.Α.Ε. ΟΦΗ.
 • Τυχόν φίλαθλοι της ΠΑΕ ΟΦΗ που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα, να µεταβούν στο στάδιο χωρίς διακριτικά και να καταλάβουν θέσεις του σταδίου, όπως περιγράφονται στα εισιτήρια που προµηθεύτηκαν.
 • Η ∆.Ε.Α.Β. δια του εκπροσώπου της, συµφώνησε µε τα µέτρα που θα λάβει η ΕΛ.ΑΣ.

και

Με σκοπό την εξασφάλιση της οµαλής τέλεσης του αγώνα, τήρηση της τάξης και προστασία αθλητών, παραγόντων, επισήµων και φιλάθλων των δύο οµάδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ να εκδώσει έως έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ (6748) εισιτήρια συµπεριλαµβανοµένων και των εισιτηρίων διαρκείας και να κατανεµηθούν, ως ακολούθως:
  • Στις θύρες 3, 4 και 6 (Τοµέας ∆ ) τέσσερις χιλιάδες τριακόσια (4.300).
 • Στις θύρες 9 (Τοµέας Α) και 10 (Τοµέας Β) χίλια οκτακόσια ενενήντα εννέα (1899).
 • Στην θύρα 11 (Τοµέας Γ) πεντακόσια σαράντα εννέα (549).
 1. Τα εισιτήρια που θα διαθέσει η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στους φιλάθλους της, να είναι ονοµαστικοποιηµένα, αριθµηµένα από το ηλεκτρονικό σύστηµα και η διάθεσή τους να γίνει µε την επίδειξη ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου ή Άδειας Παραµονής. Οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ να καταλάβουν τις θέσεις στις κερκίδες των θυρών, όπως αυτές αναγράφονται στα εισιτήρια του αγώνα που κατέχουν.
 2. Να µην οριστεί συγκεκριµένη ζώνη ή τµήµα των κερκίδων του Σταδίου « Οι Ζωσιµάδες», αποκλειστικά για φιλάθλους της Π.Α.Ε. ΟΦΗ.
 3. Τυχόν φίλαθλοι της ΠΑΕ ΟΦΗ που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα, να µεταβούν στο στάδιο χωρίς διακριτικά και να καταλάβουν θέσεις του σταδίου, όπως περιγράφονται στα εισιτήρια που προµηθεύτηκαν.
 4. Την απαγόρευση, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 4326/2015 της µε οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης εισιτηρίων στις λέσχες του άρθρου 41Β του Ν. 2725/1999 , όπως ισχύει, οι οποίες δεν λειτουργούν νοµίµως, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραπάνω διατάξεως, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη οµάδα προσώπων ή σύνδεσµο φιλάθλων ή σωµατείο ή άλλη συλλογικότητα οποιασδήποτε νοµικής ή µη µορφής της.
 5. Τα λεωφορεία των αθλητικών αποστολών να σταθµεύσουν σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον επικεφαλής Αξιωµατικό των µέτρων τάξης, φρουρούµενα.
 6. Με µέριµνα της Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, τα µέλη και οι επίσηµοι της φιλοξενούµενης οµάδας (Π.Α.Ε. ΟΦΗ) να φιλοξενηθούν στις κερκίδες της θύρας 5 του σταδίου (θέσεις επισήµων).
 7. Οι θύρες του σταδίου να ανοίξουν δύο (2) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.
 8. Να πραγµατοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους φιλάθλους, σε δύο ή τρεις ζώνες, περιµετρικά του σταδίου, ώστε να αποκλεισθεί η µεταφορά εντός της εγκατάστασης απαγορευµένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειµένων, καθώς και η αποµάκρυνση όσων τυχόν θα στερούνται εισιτηρίων.
 9. Να αποκλεισθεί η πρόσβαση και η είσοδος στο στάδιο φιλάθλων της ΠΑΕ ΟΦΗ που δεν θα διαθέτουν, ηλεκτρονικό ονοµαστικό εισιτήριο, εισιτήριο για τον εν λόγω αγώνα, καθώς επίσης και όσων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση µέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και γενικότερα που δεν συµµορφώνονται µε το περιεχόµενο της παρούσας.
 10. Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν για παρακολούθηση του εν λόγω αγώνα, να φέρουν µαζί τους την Αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο ή Άδεια Παραµονής, πέραν του εισιτηρίου που θα κατέχουν.
 11. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόµων και κλιµάκων των εξεδρών από θεατές, καθώς και η κατοχή και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εµφιαλωµένων νερών, αναψυκτικών, ποτών, χυµών και άλλων ροφηµάτων γενικώς σε γυάλινες, µεταλλικές, κλπ. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων σύµφωνα µε την 7/2009 Αγορανοµική ∆ιάταξη.
 12. Να µην επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο φιλάθλου φέροντα πανό ή πλακάτ µε προκλητικό ή υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόµενο.
 13. Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό, κατά τρόπο τέτοιο που να δυσχεραίνουν το έργο του συστήµατος ηλεκτρονικής εποπτείας που έχει εγκατασταθεί στο στάδιο ή περιέχει υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόµενο, µε µέριµνα της γηπεδούχου οµάδας (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ) και κατόπιν συνεννόησης µε την Αστυνοµία, αυτά να αποµακρύνονται.
 14. Να µην επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο, την ηµέρα του αγώνα, του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από την Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, πριν από την ανάπτυξη των αστυνοµικών δυνάµεων.
 15. Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ να προσλάβει, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 13 της υπ’ αριθ. 38404 από 18-8-2009 Κ.Υ.Α. « Έγκριση του Ενιαίου Κανονισµού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων», προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, για τη λήψη αστυνοµικών µέτρων, σύµφωνα µε την αναλογία κατ’ ελάχιστο 1:100 θεατές, το οποίο θα συνεργάζεται µε την αστυνοµική αρχή, για την επιβολή των λαµβανοµένων µέτρων ευταξίας µε ειδικότερα καθήκοντα ως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 41∆ του Ν. 2725/1999 όπως αυτό έχει προστεθεί – συµπληρωθεί – τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα, καθώς και να αποστείλει κατάσταση µε τα στοιχεία ταυτότητας, τον αριθµό αδείας, τα ακριβή καθήκοντα, τις θέσεις και τη διεύθυνση κατοικίας του προσληφθέντος προσωπικού, στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή (Υ.Α. Ιωαννίνων), στη ∆.Ε.Α.Β. και στη διοργανώτρια Αρχή, στην οποία επιπλέον θα συµπεριλαµβάνονται και οι οριζόµενοι από την Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ υπεύθυνοι κατά τοµέα δραστηριότητας.
 16. Οι Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και Π.Α.Ε. ΟΦΗ, µε κάθε πρόσφορο µέσο να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους, το περιεχόµενο της παρούσας απόφασης.
 17. Επισηµαίνεται ότι στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας, προστέθηκε µε το άρθρο 4 του Νόµου 3708/2008 και ο έλεγχος των προσερχόµενων φιλάθλων, καθώς και το προβλεπόµενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 275 του Κ.Π.∆. δικαίωµα σύλληψης και παράδοσης στην παριστάµενη Αστυνοµική Αρχή, των δραστών πράξεων βίας, στις περιπτώσεις αυτοφώρων αδικηµάτων.
 18. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ), να µεριµνήσει για την παρουσία ασθενοφόρου του Ε.Κ.Α.Β. και πυροσβεστικού οχήµατος.
 19. Η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, λίγο πριν την έναρξη, αλλά και στην ανάπαυλα µεταξύ των δύο ηµιχρόνων να ανακοινώσει στο φίλαθλο κοινό, µέσω των µεγαφώνων του σταδίου, την ύπαρξη και λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής εποπτείας, αποκλειστικός σκοπός του οποίου είναι η αντιµετώπιση τυχόν πράξεων βίας και αξιοποίνων εν γένει πράξεων, στον εν λόγω αγώνα.
 20. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιµωρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 41 Γ, των παραγράφων 3 & 9 του άρθρου 41 ∆ και του άρθρου 41 Ζ του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
 21. Η παρούσα απόφαση, ισχύει από τη δηµοσίευσή της.-