Στο παραπάνω γράφημα περιγράφεται η μεταβολή των εναέριων κινήσεων του αεροδρομίου Ιωαννίνων τα έτη 2017 έως και 2019 για τους πρώτους 8 μήνες κάθε έτους. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν πως η εναέρια κινητικότητα του αεροδρομίου αυξήθηκε κατακόρυφα. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2019 καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση ύψους 120.4%, ενώ το ίδιο υψηλή ήταν η αύξηση των δρομολογίων τον Αύγουστο του 2019 όπου και πάλι η συχνότητα των δρομολογίων αυξήθηκε σε ποσοστό 106.7%. Ακολουθεί η αύξηση της κινητικότητας κατά το μήνα Ιούλιο που άγγιξε το ποσοστό της τάξης του 86.2%, ο Ιανουάριος όπου η κινητικότητα είναι χαμηλή και στα τρία έτη, πάλι εμφάνισε αύξηση το 2019 που άγγιξε το 81.5%, ενώ το ίδιο συνέβη και το μήνα Φεβρουάριο όπου και πάλι η κινητικότητα είναι παραδοσιακά χαμηλή, και παρόλα αυτά το 2019 αυξήθηκε κατά 76.2%. Στη συνέχεια βλέπουμε πως το Μάιο του 2019 η εναέρια κινητικότητα αυξήθηκε κατά 61.8% και τον Απρίλιο κατά 46%, με το Μάρτιο να είναι ο μήνας με τη χαμηλότερη αύξηση (34%) στις εναέριες κινήσεις του αεροδρομίου σε σύγκριση με τη κινητικότητα που σημειώθηκε κατά τα 2 προηγούμενα έτη.

Ανάλυση συχνότητας αφίξεων

Γράφημα 2: Συχνότητα αφίξεων ταξιδιωτών

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα φαίνεται πως οι αφίξεις ταξιδιωτών στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων ακολούθησαν την ανοδική πορεία της εναέριας κινητικότητας. Η μεγαλύτερη αύξηση, συγκριτικά με τον αριθμό των αφίξεων των δύο προηγούμενων ετών (2017-2018), σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2019 στις αφίξεις του αεροδρομίου Ιωαννίνων με την αύξηση να φτάνει το 54.1%. Ακολουθεί ο Αύγουστος όπου το ποσοστό των αφίξεων άγγιξε το 52.7%, ο Ιούλιος με ποσοστό αύξησης 50.8%, ο Μάιος με ποσοστό 46.1% και ο Ιανουάριος όπου το ποσοστό των αφίξεων ταξιδιωτών άγγιξε το 45.3%. Ακόμη οι αφίξεις ταξιδιωτών τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο ήταν μικρότερες αλλά και πάλι υπήρχε σαφής αύξηση με ποσοστά 25%, 14,6% και 7.5% αντίστοιχα.

Παρατηρούμε ότι ενώ το Μάρτιο 2019 σημειώθηκε η χαμηλότερη αύξηση των εναέριων κινήσεων, εντούτοις ο Απρίλιος ήταν ο μήνας με τη μικρότερη αύξηση στις αφίξεις ταξιδιωτών για το έτος 2019, σε σύγκριση με τα έτη 2017 και 2018.

Η συλλογή των στοιχείων έγινε από τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας Υ.Π.Α. κ.Θέμη Σέρμπη και η ανάλυση των δεδομένων έγινε από την DatAnalysis.