Η λειτουργία των επτά  Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης που έχουν κατασκευαστεί στα Ιωάννιναν, διασφαλίζεται για δύο χρόνια, χάρη στη χρηματοδότηση που θα γίνει από το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».

Τη σχετική απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π. και στον Άξονας Προτεραιότητας:   Ανάπτυξη Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων, με προϋπολογισμό 1.430.800 ευρώ υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Στις επτά Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης θα φιλοξενούνται 28 ενήλικες με κινητική, νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Στα άτομα  αυτά  θα παρέχονται όλες οι δυνατότητες να ζουν με αξιοπρέπεια και πάντα ενταγμένοι στον κοινωνικό ιστό, ήτοι:

– υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση, κτλ), και, παράλληλα,

– υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.

Απώτερος στόχος της λειτουργίας των Στεγών, είναι η πολύπλευρη κάλυψη των αναγκών των συμμετεχόντων, με τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, την παροχή στήριξης στους ίδιους και τις οικογένειές τους και την κοινωνική τους ένταξη.

Οι Σ.Υ.Δ. «Ελπίδα Ζωής» στεγάζονται σε έναν οικισμό που αποτελείται από 7 κατοικίες (210 τ.μ. η κάθε μία) των 4 ατόμων και ένα κοινόχρηστο κτίριο καθημερινής απασχόλησης και ψυχαγωγίας, τα οποία, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  διάθεσης μηχανημάτων για εργασίες Πολιτικής Προστασίας

 

Τη διαδικασία για την κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων κατόχων μηχανημάτων- οχημάτων για τη συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων από εκδήλωση φυσικών φαινομένων για το έτος 2020 ξεκίνησε η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου. Συγκεκριμένα εξέδωσε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες.

Αιτήσεις- δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως  στη Διεύθυνση  Πολιτικής Προστασίας   Πλ. Πύρρου 1 – Ιωάννινα, από τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 από 9.00 έως 13.00 ή και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.

Αναλυτικά η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας php.gov.gr, ενώ οι προτεινόμενες τιμές, επί των οποίων μπορεί να δηλώνονται και τυχόν εκπτώσεις,  καθορίστηκαν με την  αριθ.33/2599/08-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΣΔ7Λ9-4ΑΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά από ώρες 9.00 έως 13.00 από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου και στο τηλέφωνο 26510-87312.