Με 28 θετικές ψήφους το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων ενέκρινε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, διαδικασία που ήταν απαραίτητη ώστε να προχωρήσει η προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση μέρους της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη.

Η απόφαση του σώματος ήταν απαραίτητη ώστε να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να προχωρήσει η σχετική διαδικασία μετά τις αποφάσεις που είχε λάβει η Οικονομική Επιτροπή.

Από την συνεδρίαση απείχαν οι παρατάξεις «Πολίτες για την Ανατροπή» και «Λαϊκή Συσπείρωση».

Από την διαδικασία της ψηφοφορίας απείχε η παράταξη «Ενότητα Πολιτών» και η «Αριστερή Παρέμβαση».

Ο Δήμος θα προχωρήσει σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Ο διαγωνισμός θ’ αφορά σε ποσότητα χιλίων τόνων απορριμμάτων για χρονικό διάστημα δύο μηνών με τον δήμο να διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης κατά 50% ως προς τις ποσότητες και με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι 2 μήνες.

Ο μειοδότης θα παρέχει υπηρεσίες κατά προτεραιότητα στις Δημοτικές Ενότητες Παμβώτιδας, Μπιζανίου και Ιωαννίνων.

Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα: “Διασφαλίσαμε την απαρτία, αλλά καταψηφίσαμε”

Η παράταξή μας «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα», συμμετείχε δια επιστολικής ψήφου στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την απαρτία ώστε να ληφθεί η απόφαση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού που αφορά την χρηματοδότηση της επικουρικής υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων για ορισμένο, μικρό διάστημα από ιδιώτη, διότι θεωρεί πως στην παρούσα φάση προέχει η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ο ευπρεπισμός του Δήμου, καταστάσεις οι οποίες τέθηκαν εκτός ελέγχου με αποκλειστική ευθύνη τη Δημοτικής Αρχής.

Όπως δηλώσαμε στην αιτιολόγηση της ψήφου μας, είμαστε σύμφωνοι με την ολιγόμηνη συνδρομή ιδιώτη στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας, ειδικά λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, εκφράζοντας όμως τις παρακάτω επιφυλάξεις:

Α. Θεωρούμε ότι οι όροι δημοπράτησης του διαγωνισμού δεν προστατεύουν τα συμφέροντα του Δήμου.

Β. Πότε μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή δεν κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι σημερινές δυνατότητες της διεύθυνσης καθαριότητας του Δήμου, ώστε να αξιολογήσουμε τις πιθανές συμπληρωματικές ανάγκες.

Για τους λόγους αυτούς, οι οποίοι άλλωστε κατατέθηκαν και στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου λήφθηκε η απόφαση για ανάθεση μέρους της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη, απείχαμε από την ψηφοφορία του θέματος.