Με διευρυμένη πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για την επόμενη τριετία. Η εισήγηση έγινε από την Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού Νατάσσα Τύρου- Ούζα ενώ τον τρόπο σύνταξης του Προγράμματος ανέλυσε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Κωνσταντίνος Σούλης.

Το πρώτο μέρος του προγράμματος αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση του δήμου και το δεύτερο παρουσιάζει το στρατηγικό σχέδιο και τους στόχους που θέτει η δημοτική αρχή για τα επόμενα χρόνια.

Οι στόχοι ομαδοποιούνται σε τέσσερα μέτρα:

 • Περιβάλλον και ποιότητα ζωής
 • Κοινωνική Πολιτική- Παιδεία- Πολιτισμός και Αθλητισμός
 • Τοπική οικονομία και απασχόληση
 • Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του δήμου.

«Η Δημοτική Αρχή, έχοντας ως κύρια προτεραιότητα την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, θα αξιοποιήσει κάθε τεχνολογικό και χρηματοδοτικό εργαλείο, στοχεύοντας στην αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών, των δομών  και των νομικών προσώπων, προγραμματίζοντας την υλοποίηση δράσεων, την εκτέλεση έργων και την κατασκευή υποδομών, προάγοντας την κοινωνική συνοχή, την υποστήριξη των ευπαθών και πληττόμενων κοινωνικών ομάδων, προστατεύοντας το φυσικό και δομημένο  περιβάλλον, ενισχύοντας  την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και  υποστηρίζοντας τους νέους για την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων, αναβαθμίζοντας  την πολιτική προστασία  και την ανάπτυξη του αθλητισμού, σε όλη την έκταση του δήμου», υπογράμμισε στην τοποθέτησή της η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού.

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτυπώνονται οι κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις της δημοτικής αρχής οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

 • Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα.
 • Χρηστή διοίκηση και οικονομική διαχείριση στη βάση των αρχών της συμμετοχής, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και του σεβασμού της νομιμότητας
 • Προαγωγή κοινωνικών υπηρεσιών και υιοθέτηση πολιτικών ενίσχυσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • Υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση δράσεων έξυπνης πόλης.
 • Υιοθέτηση πολιτικών εξωστρέφειας για την ενίσχυση του τουρισμού.
 • Υιοθέτηση πολιτικών προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας και Νήσου.
 • Υιοθέτηση πολιτικών στήριξης πρωτογενούς τομέα.
 • Ανάδειξη του πολιτισμού και των πολιτισμικών στοιχείων.
 • Δημιουργία σύγχρονου μοντέλου αθλητικής ανάπτυξης για όλους.
 • Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την εκτέλεση έργων , που θα  βελτιώνουν την ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης και των οικισμών,  θα στηρίζουν την τοπική επιχειρηματικότητα,  θα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου.

Οι στόχοι κάθε άξονα έχουν ομαδοποιηθεί σε μέτρα. Αναλυτικά:

 1. Στον άξονα Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής υπάρχουν συνολικά 4 μέτρα:

α) Έξυπνη Πόλη,  με σημαντικότερους στόχους :

 1. Τη δημιουργία δικτύου υψηλών ταχυτήτων σε όλη την πόλη.
 2. Την αξιοποίηση εφαρμογών έξυπνης πόλης σε διαφορετικούς τομείς παραγωγικών δραστηριοτήτων του δήμου.

β)        Χωροταξικός – πολεοδομικός σχεδιασμός, με σημαντικότερους στόχους :

 1. Την ολοκλήρωση του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού
 2. Το ολοκληρωμένο σχέδιο – πρόταση για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα (ΣΒΑΚ).

iii.        Τις αναπλάσεις αστικών και περιαστικών περιοχών ( με βασικό προσανατολισμό τις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων , ανάπλαση του παραλιμνίου μετώπου, ενίσχυση του μητροπολιτικού κέντρου, καθώς και τη δημιουργία  πράσινης γειτονιάς).

γ)        Υποδομές –Μεταφορές, με σημαντικότερο στόχο:

 1. Τη βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του δήμου.
 2. Τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών για την πόλη, με προτεραιότητα την ασφάλεια και διευκόλυνση του πολίτη.

δ)        Την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με σημαντικότερους στόχους :

 1. Την αξιοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια (με έμφαση στην προώθηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων και δομών του Δήμου, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)
 2. Την ολοκλήρωση του δικτύου των αστικών λυμάτων.

iii.        Την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων  (με βασικό προσανατολισμό την αναβάθμιση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΙ)

 1. Στον άξονα Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός υπάρχουν συνολικά 7 μέτρα:

α)        Παιδί και Οικογένεια, με σημαντικότερο στόχο:

 1. την αποτελεσματική αξιοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».

β)        Τρίτη και τέταρτη ηλικία / κοινωνικά ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, με σημαντικότερο στόχο:

 1. Την αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών και των υποδομών για την τρίτη και τέταρτη ηλικία.

γ)        Πολιτισμός, με σημαντικότερους στόχους :

 1. Την ανάδειξη της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς των Ιωαννίνων.
 2. Την συμμετοχή του δήμου στην Ευρωπαϊκή πολιτιστική συνοχή και στη διπλωματία πόλεων.

δ)        Παιδεία, με σημαντικότερο στόχο:

 1. Την ενίσχυση της λειτουργίας των δομών Εκπαίδευσης του δήμου.

ε)        Αθλητισμός, με σημαντικότερους στόχους :

 1. Την παροχή ίσων ευκαιριών ενασχόλησης με αθλητικές δραστηριότητες σε όλους τους πολίτες
 2. Τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και την ορθολογική διαχείριση τους.

στ)      Κοινωνική Πολιτική, με σημαντικότερο στόχο:

 1. Την ενίσχυση των υπηρεσιών και των υποδομών υγείας και πρόνοιας.

ζ)         Μετανάστες, Πρόσφυγες, Μειονοτικές ομάδες, με σημαντικότερους στόχους :

 1. Την αποτελεσματική διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν σε μετανάστες, πρόσφυγες και μειονοτικές ομάδες.
 2. Την ενεργή συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα και πλατφόρμες σχετικές με την κοινωνική ένταξη.
 3. Στον άξονα Τοπική Οικονομία-Απασχόληση υπάρχουν συνολικά 2 μέτρα:

α)        Τουριστική ανάπτυξη, με σημαντικότερο στόχο:

 1. Την ολοκληρωμένη διαχείριση της τουριστικής προβολής του δήμου.

β) Τοπική Οικονομία και Ανάπτυξη,  με σημαντικότερους στόχους :

 1. Τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος (μαζί με 2 ειδικούς στόχους, την ενίσχυση των νέων για ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας).
 2. Την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση έργων με θετικό πρόσημο για την τοπική οικονομία (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, Πρόγραμμα Α. Τρίτσης, συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα)

iii.        Την ενίσχυση νέων αγροτών.

 1. Στον άξονα Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου, υπάρχουν συνολικά 3 μέτρα:

α) Η διοίκηση του Δήμου και η εξυπηρέτηση του Δημότη, με σημαντικότερο στόχο:

 1. Τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών και υπηρεσιών του δήμου και την ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας (με βασικό προσανατολισμό την καθιέρωση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού και την αναδιοργάνωση των συνεργείων του εργοταξίου, για την άμεση ανταπόκριση σε ζητήματα καθημερινότητας του πολίτη)

β)        Οικονομική Κατάσταση,  με σημαντικότερο στόχο:

 1. Την αποδοτική οικονομική διαχείριση (με βασικό προσανατολισμό την αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας των προμηθειών, τη ρύθμιση των οφειλών και την αύξηση της εισπραξιμότητας).

γ)        Διαβούλευση – Συμμετοχή.

 

Κριτική από την Ενότητα Πολιτών: “Ένας χρόνος «Νέα Εποχή», ένας χρόνος παρακμής”

«Η εικόνα ενός Δήμου που καθημερινά βυθίζεται στην βρωμιά, την παρακμή και τη στασιμότητα αποτυπώνει, δυστυχώς για τον τόπο, τον ένα χρόνο διοίκησης της Νέας Εποχής».

Αυτό τόνισε στην αρχή της τοποθέτησής του στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο επικεφαλής της παράταξης «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα», Θωμάς Μπέγκας, αναφερόμενος τόσο στην κατάσταση που επικρατεί με τα απορρίμματα στους δρόμους του Δήμου Ιωαννιτών όσο και στην ανύπαρκτη πολιτική της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά το Πράσινο και τους Δημόσιους χώρους.

 

Η ΔΕΥΑΙ

Για ένα ακόμα δημοτικό συμβούλιο η ΔΕΥΑΙ βρέθηκε στο επίκεντρο για τα λάθη και τις παραλείψεις της Διοίκησής της.

Ο κ. Μπέγκας κατηγόρησε ευθέως τη Δημοτική Αρχή και τη ΔΕΥΑΙ για τα προβλήματα λειψυδρίας που έχουν παρουσιαστεί όσο και για τον τρόπο με τον οποίο η Διοίκηση της Επιχείρησης έχει επιλέξει να αντιμετωπίζει τις βλάβες που προκύπτουν στο δίκτυο ύδρευσης.

«Οι γεωτρήσεις που συντηρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για να λειτουργούν ως εφεδρικές έχουν εγκαταλειφτεί με δική σας ευθύνης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βοηθήσουν το σύστημα υδροδότησης όταν αυτό παρουσιάζει πρόσθετες ανάγκες», είπε για το θέμα της λειψυδρίας ο κ. Μπέγκας.

«Επιλέξατε να φορτώσετε την ευθύνη αποκατάστασης των βλαβών στους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, λέγοντας τους να κάνουν χρήση της πάγιας προκαταβολής που λαμβάνουν», είπε για το θέμα των βλαβών καλώντας τη ΔΕΥΑΙ να αναλάβει την ευθύνη και τον συντονισμό, όπως θα έπρεπε να έχει κάνει από την πρώτη στιγμή.

«Η καθυστέρηση της λήψης των αποφάσεων και κατ’ επέκταση της διόρθωσης των βλαβών έχουν ως αποτέλεσμα να οξύνονται φαινόμενα λειψυδρίας. Είχαμε κατηγορηθεί από πολλούς για το μοντέλο που εφαρμόσαμε για να αντιμετωπίσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα στη δική μας θητεία, αποδεικνύεται όμως πέρα για πέρα σωστό. Πότε το λεκανοπέδιο επί των ημερών μας δεν εμφάνισε τέτοια μεγάλα προβλήματα λειψυδρίας», κατέληξε ο κ. Μπέγκας.

 

Το μεγάλο κλειστό

Ο επικεφαλής της παράταξης έθεσε προ των ευθυνών της τη Δημοτική Αρχή και στο θέμα που επανήλθε στην επιφάνεια την περασμένη εβδομάδα και αφορά τις αθλητικές υποδομές του Δήμου με πιο σημαντική την κατασκευή-έλευση ενός μεγάλου κλειστού γυμναστηρίου.

«Έναν ολόκληρο χρόνο στο τιμόνι του Δήμου και αποδείχτηκε περίτρανα ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Υπό την πίεση των εξελίξεων έρχεται τώρα να ανακοινώσει ότι είναι έτοιμη να συμμετέχει σε ένα διάλογο για τις αθλητικές ανάγκες του Δήμου. Συνεχίζει όμως να μην έχει ξεκαθαρίσει την θέση της για τον τύπο και την χωροθέτηση του νέου κλειστού γυμναστηρίου. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη άποψη, τόσο για το κλειστό γυμναστήριο όσο και για το αθλητικό κέντρο στα Καρδαμίτσα, και την έχουμε καταθέσει. Κι ενώ το τελευταίο διάστημα δημοσιοποιούνται απόψεις από διάφορους παράγοντες, η Δημοτική Αρχή κρύβεται», σημείωσε αρχικά ο κ. Μπέγκας.

Στη συνέχεια ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να κάνει ξεκάθαρο το σκεπτικό του αιτήματος της επιστολής του Περιφερειάρχη σχετικά με την παραχώρηση κάποιων στρεμμάτων κοντά το Πανηπειρωτικό, τονίζοντας ότι επί  θητείας του είχαν ληφθεί όλες οι αποφάσεις για την παραχώρηση 5,5 στρεμμάτων στην ίδια περιοχή ώστε να καταστεί νόμιμο το «Νέο Κλειστό».

«Προσπαθούμε να καταλάβουμε πως το αρχικό αίτημα της Περιφέρειας για παραχώρηση 5,5, στρεμμάτων που σχετίζεται με τη νομιμοποίηση του ‘Νέου Κλειστού’, στην επιστολή του Περιφερειάρχη προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, καταλήγει σε αίτημα παραχώρησης 30 στρεμμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπέγκας.

 

Τα LED

Επόμενο μεγάλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μπέγκας, είχε να κάνει με την αναβάθμιση του οδοφωτισμού με λαμπτήρες LED, κάνοντας γνωστή στο Σώμα την απόφαση μη έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Ηπείρου.

«Η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να νίπτει τας χείρας της. Είναι συμμέτοχη  στην προχειρότητα των πράξεων της Διοίκησης που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση», τόνισε ο κ. Μπέγκας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι στα στοιχεία που συνόδευαν το αίτημα της έγκρισης του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης δεν συμπεριλαμβάνονταν οι κρίσιμες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες το Σώμα τάχθηκε κατά πλειοψηφία αντίθετο στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης,  καθώς και η προσφυγή αλλά και η αίτηση συσχέτισης προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που κατέθεσαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης σε σχέση με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες αποκρύφτηκαν.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επιστολή που έστειλε η παράταξη προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ζητούσε να αναδιατυπωθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της ειδικής συνεδρίασης της 29ης Ιουλίου που αφορούσε στην αναβάθμιση του οδοφωτισμού, όπως αυτή καθαρογράφτηκε, καθώς δεν αναφέρεται πουθενά ότι η εισήγηση των παρατάξεων είχε σταλεί ώρες πριν την συνεδρίαση, ενώ και η απόφαση που έλαβε το Σώμα αναγράφεται σαν ένα ψήφισμα και δεν φαίνεται ξεκάθαρα το σκεπτικό της.

«Ο τρόπος που δημοσιοποιήθηκε το κείμενο της απόφασης στη Διαύγεια αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την αντιδημοκρατική λειτουργία της Δημοτικής Αρχής», επισήμανε ο κ. Μπέγκας.

 

Τα έργα ΕΣΠΑ

Ο επικεφαλής της «Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα», απευθυνόμενος στη Δημοτική Αρχή, ζήτησε να ενημερωθεί για την πορεία των έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.

«Ένα χρόνο μετά αλήθεια τι γίνεται με τον Βιολογικό Καθαρισμό, τον Μεγάλο Δακτύλιο, τον Ποδηλατοπεζόδρομο, το πάρκο πολιτισμού στις πρώην Στρατιωτικές Φυλακές; Τι γίνεται με την Κεντρική Πλατεία κι άλλα έργα που σχεδιάσαμε και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ;», αναρωτήθηκε.

Ειδικά για την ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας τόνισε ότι δεν μπορούν να θεωρούνται παρεμβάσεις το να αντικαθίστανται «200 πλακάκια μπάνιου», αφού αυτά επέλεξε η δημοτική αρχή Γκόντα να τοποθετήσει στην πλατεία.

«Το κάναμε κι εμείς αυτό κάθε χρόνο. Είναι μια πρακτική που δεν θα έχει τέλος. Χρειάζεται μια συνολική παρέμβαση για να αποκτήσουν επιτέλους τα Γιάννενα μια πλατεία που να τιμά τους πολίτες. Για το λόγο αυτό η δική μας παράταξη είχε έτοιμο προς δημοπράτηση το έργο της ανάπλασης της πλατείας και είμαστε περήφανοι γιατί αποτέλεσε προϊόν διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού», είπε ο κ. Μπέγκας.

Κλείνοντας, ο επικεφαλής της παράταξης προανήγγειλε ότι στο άμεσο μέλλον θα προκαλέσει ειδικές συζητήσεις για θέματα που αφορούν μεγάλες παρεμβάσεις στον τόπο, τα οποία η προηγούμενη δημοτική παρέδωσε ώριμα στη νέα και τα οποία έχουν παραμείνει στάσιμα.

Η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει έναν μοναχικό δρόμο και στον Τουρισμό

Στο σκοτάδι, για μια ακόμη φορά, επέλεξε να κρατήσει τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης η Δημοτική Αρχή, για ένα θέμα που δεν χωρά πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά σύνθεση απόψεων ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για το Δήμο.

Το θέμα της τουριστικής προβολής και οι ενέργειες που έχει κάνει ή προτίθεται να κάνει ο Δήμος στο μέλλον απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο, ωστόσο η Δημοτική Αρχή δεν θεώρησε σωστό να κοινοποιήσει έγκαιρα στην αντιπολίτευση τα παραδοτέα της εργασίας που κατέθεσε ο ειδικός σύμβουλος, ώστε οι παρατάξεις της να  γνωρίζουν τα προτεινόμενα και να συνεισφέρουν με τις ιδέες και τις προτάσεις τους.

Αντ’ αυτού επέλεξε να τα παρουσιάσει ο ίδιος μέσα σε λίγα λεπτά στους δημοτικούς συμβούλους.

Αυτό καυτηρίασε με έμφαση ο επικεφαλής της παράταξης «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα», Θωμάς Μπέγκας, ζητώντας μάλιστα να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος, ώστε να δοθούν τα παραδοτέα από τον συνεργάτη του Δημάρχου κι αφού μελετηθούν επαρκώς να επαναληφτεί η συζήτηση με στόχο το Σώμα να καταλήξει σε αποφάσεις που θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια για τουριστική προβολή και ανάπτυξη του τόπου.

Η απάντηση του Δήμαρχου πως τάχα το θέμα δεν αφορά αποφάσεις αλλά ενημέρωση και διάλογο μόνο ως ανεπαρκής μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς ουσιαστικός και δημιουργικός διάλογος με μια εισήγηση- τηλεγράφημα δεν μπορεί να υπάρξει.

Δυστυχώς, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να απαξιώνει τη δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου ακόμη και σε θέματα όπου ο στόχος είναι κοινός και δεν αποτελούν πεδία πολιτικής αντιπαλότητας.

Επέλεξε και συνεχίζει να βαδίζει σε έναν μοναχικό δρόμο.

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Στο θέμα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού η παράταξη μας μέσω του εισηγητή της, Θωμά Γιωτίτσα, διαφώνησε με μια σειρά απευθείας αναθέσεων.

Ορισμένες εξ αυτών αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ άλλες, κατάτμηση προμηθειών με την αιτιολογία του κατεπειγόντως λόγω της πανδημίας.

Για την πρώτη περίπτωση δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς η ανάγκη των υπηρεσιών αυτών, ενώ στη δεύτερη, κι αφού η πανδημία βρίσκεται στην καθημερινότητά μας εδώ και μήνες, η Δημοτική Αρχή δεν έχει καταφέρει να κατηγοριοποιήσει και να ομαδοποιήσει τις ανάγκες που υπάρχουν, ώστε οι προμήθειες να γίνονται με διαγωνιστική διαδικασία, εξοικονομώντας έτσι χρήματα για το Δήμο.

«Προπαγανδίζατε προεκλογικά την ορθή διαχείριση του δημόσιου χρήματος, αλλά στην πράξη έχετε στήσει μια φάμπρικα αναθέσεων», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιωτίτσας.

Ο ίδιος κατήγγειλε επίσης ότι το κονδύλι που εγγράφτηκε στον προϋπολογισμό για την κατασκευή κερκίδας στο γήπεδο του Κατσικά έρχεται μόλις 15 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος κι άρα δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί.

«Σας το είχα επισημάνει εδώ και τρεις μήνες όταν εντάσσατε το έργο στο τεχνικό πρόγραμμα ότι στον προϋπολογισμό δεν υπάρχει το κονδύλι και με διαβεβαιώνατε ότι είναι ενταγμένο. Αποδεικνύεται ότι λέγατε ψέματα. Τελικά, έρχεστε μόλις σήμερα να το εντάξετε κι άρα να μην παραδώσετε το έργο για τη φετινή αγωνιστική περίοδο», είπε ο κ. Γιωτίτσας.