Δημοσιεύτηκε η απόφαση της ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της περσινής (2019-2020) Super League 2 που διακόπηκε λόγω κορωνοϊού. Η δημόσια τηλεόραση αποφάσισε τη μείωση του τηλεοπτικού συμβολαίου προς τις ομάδες κατά 1.815.000€, καθώς δεν μεταδόθηκαν 31 ακόμα αγώνες που είχαν προγραμματιστεί.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

Στην Αθήνα, σήμερα, 13 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ.Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ.Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τη συνεδρίαση αποχώρησε η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νικόλαο Ελματζιόγλου, Μέλος του ΔΣ, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Από τη συνεδρίαση αποχώρησε επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Γεώργιο Γαμπρίτσο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 34ο : Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος για την απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης των αγώνων της Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή Αθλητικού Προγράμματος και του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος με αρ. πρωτ.: 388/13.11.2020, σχετικά με τη μετάδοση και εκμετάλλευση των εντός έδρας αγώνων 11 ομάδων του Πρωταθλήματος Super League 2 αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020, το οποίο διεκόπη λόγω της πανδημίας στις 12 Μαρτίου2020 και ματαιώθηκε οριστικά στις 22 Ιουνίου 2020 ενώ η ΕΡΤ είχε αποκτήσει τα δικαιώματα μετάδοσης των συνολικά 91 αγώνων του Πρωταθλήματος από τους οποίους μετέδωσε τελικά 60, αποφασίζει ομόφωνα και τροποποιεί την από 01.11.2019 Σύμβαση Διάθεσης Τηλεοπτικών και Λοιπών Δικαιωμάτων Πρωταθλήματος «Super League 2» αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020 και Λοιπές Διατάξεις, μεταξύ της ΕΡΤ και της Super League 2 – Football League, ως προς το αρχικώς συμφωνηθέν οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο, από 5.325.000,00 € πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των παρακρατήσεων, διαμορφώνεται σε 3.510.989,01 € πλέον ΦΠΑ.

Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την τροποποίηση της ως άνω σύμβασης.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ