Ο Σάντι Κρίζμαν είχε αποχωρήσει με προσφυγή από την ΠΑΕ ΑΕΛ, η οποία τον είχε δικαιώσει και σήμερα το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ απεφάνθη επί του ποσού που θα πρέπει να πληρωθεί.

Ο Κροάτης επιθετικός, λοιπόν, έχει λαμβάνειν περί τι 77.000 ευρώ, οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν σε 5 δόσεις.

Για τους «βυσσινί», όμως, τα προβλήματα δεν τελειώνουν εκεί, αφού τους επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών, αν δεν εξοφλήσουν τον Άγγελο Αναστασιάδη και μάλιστα η εξόφληση των περίπου 28.000 ευρώ θα πρέπει να γίνει εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο κατά την τελευταία του συνεδρίαση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

– Αναφορικά με την υπόθεση του Άγγελου Αναστασιάδη κατά της ΑΕΛ ΠΑΕ,
Δικάζει αντιμωλία των καθ’ ων. Δέχεται την αίτηση. Επιβάλλει στην καθ’ ης η αίτηση ΠΑΕ με την επωνυμία ΑΕΛ ΠΑΕ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 12/2017 τελεσίδικης απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ και του από 29-3-2018 ιδιωτικού συμφωνητικού, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

– Αναφορικά με την αίτηση του Ιωάννη Ανδρέου του Νικολάου, επαγγελματία ποδοσφαιριστή και της ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας,
Δικάζει την από 7-11-2018 αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 37291/7-11-2018. ΚΑΤΑΡΓΕΙ τη δίκη που ανοίχθηκε με την ως άνω αίτηση.

– Στην υπόθεση του Κωστάκη ΑΡΤΥΜΑΤΑ του Γεωργίου, επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατά της καθής η αίτηση: Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ – ΠΑΕ,
Συνεκδικάζει α) την από 19.11.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 39017/19.11.2018 αίτηση και β) την από 04.12.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 41019/06.12.2018 αίτηση (ανταίτηση). Απορρίπτει την από 19.11.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 39017/19.11.2018 αίτηση. Δέχεται την από 04.12.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 41019/06.12.2018 αίτηση (ανταίτηση). Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Κωστάκη ΑΡΤΥΜΑΤΑ του Γεωργίου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 555/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δεκατριών ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (47.713,61 €) πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας αποφάσεως, καταβληθεί / εξοφληθεί από την υπόχρεη (ανταιτούσα) ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΠΑΕ, μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδόσεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, των δε λοιπών τριών μέχρι την αντίστοιχη ημέρα εκάστου εκ των επομένων τριών μηνών.- Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού οποιασδήποτε εκ των τεσσάρων (4) δόσεων, θα καθίσταται και πάλι δυνατή η επιβολή των κατ’ άρθρο 24 Κ.Ι.Μ.Π. ποινών μετά τήρηση της προς τούτο προβλεπόμενης διαδικασίας.

– Στην υπόθεση του αιτούντος Σάντι Κριζμάν του Τζόσιπ, επαγγελματία ποδοσφαιριστή κατά της καθ’ ης η αίτηση: ΑΕΛ ΠΑΕ,
Συνεκδικάζει α) την από 20-11-2018 και με αριθμό ,πρωτοκόλλου ΕΠΟ 39098/20-11-2018 αίτηση και β) την από 7-12-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 41531/10-12-2018 αίτηση (ανταίτηση). Απορρίπτει την από 20-11-2018 και με αριθμό, πρωτοκόλλου ΕΠΟ 39098/20-11-2018 αίτηση. Δέχεται την από 7-12-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 41531/ 10-12-2018 αίτηση (ανταίτηση). Ορίζει όπως η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΣΑΝΤΙ ΚΡΙΖΜΑΝ του Τζόσιπ δυνάμει της υπ’ αριθμ. 552/2018 αποφάσεως της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και εξήντα έξη λεπτών (73.758, 66) πλέον των νομίμων τόκων τριών χιλιάδων ογδόντα εννέα Ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (3.089,21) και δικαστικών εξόδων τριακοσίων (300) Ευρώ ήτοι συνολικά εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (77.147,87) Ευρώ, καταβληθεί/ εξοφληθεί από την οφειλέτιδα ΠΑΕ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΕΛ» σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις,  της πρώτης δε εξ αυτών καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, και κάθε μία από τις επόμενες τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις, την αντίστοιχη ημέρα καταβολής της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση μη καταβολής οποιασδήποτε από τις πέντε (5) δόσεις, θα καθίσταται και πάλι δυνατή η επιβολή των κατά το άρθρο 24 του Κ.Ι.Μ.Π. ποινών μετά την τήρηση της προς τούτο προβλεπομένης διαδικασίας.