image description

Όπως έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (23/10) γνωστό και με αφορμή τα θλιβερά επεισόδια στον αγώνα Ολυμπιακός-Μπάγερν για την Youth League, ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης έλαβε την απόφαση να ενεργοποιήσει διατάξεις που αφορούν την λειτουργία και την αναγνώριση των Συνδέσμων φιλάθλων.

Διατάξεις επί της ουσίας ανενεργές και ξεχασμένες, που τις τηρούσαν Σύνδεσμοι μετρημένοι στα δάχτυλα.

Ο Αυγενάκης δίνει 1 μήνα προθεσμία στις ΠΑΕ και στους Συνδέσμους, προκειμένου να συμμορφωθούν με το νόμο και να νομιμοποιήσουν την λειτουργία τους. Κάτι που διαβάζοντας παρακάτω θα καταλάβετε πως είναι ανέφικτο…

Τι ισχύει, λοιπόν, για την αδειοδότηση των Συνδέσμων, τη νόμιμη λειτουργία τους, καθώς και τον ρόλο και την ευθύνη των ΠΑΕ σε όλο αυτό;

Δείτε τις προβλέψεις του αθλητικού νόμου 2725 για τους Συνδέσμους, όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2002, το 2008 και το 2012, καθώς και την προσθήκη που έγινε το 2015.

Πρόκειται για το Άρθρο 41Β, που περιληπτικά προβλέπει τα εξής:

-ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΕ: Οι ΠΑΕ υποχρεούνται να ασκούν με εκπρόσωπό τους εποπτεία και έλεγχο στις Λέσχες και ευθύνονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούν τα μέλη τους κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις Λέσχες είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

-ΜΕΛΗ: Μέλος Λέσχης μπορεί να είναι όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα του παρόντος νόμου (σ.σ. καταδίκες για διάφορα αδικήματα). Η Λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα έτος.

-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Προκειμένου το αρμόδιο πρωτοδικείο να προβεί στην αναγνώριση Λέσχης ως σωματείου, απαιτείται: α) γραπτή συναίνεση της διοίκησης της ΠΑΕ, β) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών, από το oποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κώλυμα, γ) υπεύθυνη δήλωση κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή.

-ΒIΒΛΙΑ: Κάθε Λέσχη τηρεί υποχρεωτικά Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίo Εσόδων-Εξόδων, τα οποία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Η Λέσχη μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον: α) προβλέπεται από το καταστατικό της, β) υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της Λέσχης, γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνομική αρχή.

-ΓΡΑΦΕΙΑ: Η Λέσχη ή παραρτήματά της μπορεί να έχει γραφεία, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου κατά τον παρόντα νόμο καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της Λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του υπεύθυνου για τη λειτουργία του γραφείου, ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται.
Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων Λέσχης ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης ΠΑΕ από ομάδες ή ενώσεις προσώπων, έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου ή την εκμετάλλευσή του έχει τρίτο πρόσωπο. Όποιος λειτουργεί γραφεία χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

-ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Κάθε Λέσχη υποχρεούται μέσα στο μήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλει στη ΓΓΑ, καθώς και στην οικεία ΠΑΕ: α) επίσημο αντίγραφο του Μητρώου Μελών, β) υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα, ποια είναι τα παραρτήματα αυτά και ποιος είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του κάθε παραρτήματος, γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του δ.σ. της Λέσχης, δ) υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα και ότι δεν εκτίουν ποινή, ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης της οικείας ΠΑΕ για τη λειτουργία της Λέσχης.

-ΔΙΑΛΥΣΗ: Τη διάλυση Λέσχης μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο η οικεία ΠΑΕ και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως: α) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την ομαδική μετακίνηση φιλάθλων, β) η λειτουργία γραφείων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, γ) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης της οικείας ΠΑΕ για τη λειτουργία Λέσχης.

Με το Νόμο 4326/2015, προστέθηκε το Άρθρο 3, που αφορά την «Διάθεση εισιτηρίων – Λειτουργία – Στέγαση» των Λεσχών και προβλέπει ποινές για τις ΠΑΕ που δίνουν εισιτήρια σε μη αναγνωρισμένους Συνδέσμους! Αναλυτικά:

1. Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων στις λέσχες οι οποίες δεν λειτουργούν νομίμως, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη οµάδα προσώπων ή σύνδεσµο φιλάθλων ή σωματείο ή άλλη συλλογικότητα, οποιασδήποτε νοµικής ή µη µορφής της.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης από ΠΑΕ, πέραν των άλλων συνεπειών, ποινών και κυρώσεων που ορίζονται στο νόµο, κάθε µέλος της διοίκησης της ΠΑΕ τιµωρείται, ακόµη και αν το αδίκηµα τελείται από αµέλεια, µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Για τον καθορισµό του ύψους των ανωτέρω ποινών τόσο της φυλάκισης όσο και της χρηµατικής, λαµβάνεται υπόψη ο συντρέχων βαθµός υπαιτιότητας.

3. Το αδίκηµα του παρόντος άρθρου διώκεται αυτεπαγγέλτως και οι επιβαλλόµενες για την τέλεσή του ποινές δεν αναστέλλονται ούτε µετατρέπονται. Η προθεσµία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή της. Σε εξαιρετικές όµως περιπτώσεις, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης µόνον της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε µε την πρωτόδικη απόφαση και ουδέποτε της χρηµατικής ποινής. Δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η χορήγηση προθεσµίας για την καταβολή της χρηµατικής ποινής σε δόσεις ή η έκτισή της µε παροχή κοινωφελούς εργασίας.

4. Απαγορεύεται εφεξής η εκµίσθωση ακινήτου σε λέσχη είτε σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη οµάδα προσώπων ή σύνδεσµο φιλάθλων ή σωµατείο ή άλλη συλλογικότητα οποιασδήποτε νοµικής ή µη µορφής, όταν αυτή δεν λειτουργεί νοµίµως, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις. Μέσα σε τρείς (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ο µισθωτής ακινήτου οφείλει να προσκοµίσει στον εκµισθωτή βεβαίωση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ότι βρίσκεται σε νόµιµη λειτουργία. Η µη προσκόµιση της ανωτέρω βεβαίωσης συνεπάγεται ακυρότητα και λύση της µίσθωσης.
Σε βάρος όποιου προβαίνει στην εκµίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή ανέχεται τη διατήρησή της κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης, ο αρµόδιος για τον Αθλητισµό Υπουργός, µετά από προηγούµενη κλήση και ακρόασή του εκµισθωτή, δύναται να επιβάλει σε αυτόν πρόστιµο ύψους από 1.000 έως 100.000 ευρώ και επιβάλλεται ανάλογα µε το εάν και κατά πόσο ο χώρος συνδέεται µε φαινόµενα βίας ή άλλες παράνοµες πράξεις, µε το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε από τον εκµισθωτή και µε την τυχόν υποτροπή. Δεν αποκλείεται η επιβολή νέου προστίµου σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.