Σε Φαρσοκωμωδία εξελίχθηκαν τα επιχειρήματα της Δημοτικής Αρχής κατά την χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα  που έθεσαν προς συζήτηση δημοτικοί σύμβουλοι της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΊΑΣ και είχε να κάνει με την αποζημίωση  Δικηγόρων της πόλης μας .

Η Δημοτική Αρχή για μια ακόμη  φορά επιδόθηκε στην προσφιλή της τακτική που δεν είναι άλλη από το να προστρέχει στο παρελθόν για να δικαιολογήσει τις αδυναμίες της  και  ξεχνά ότι η ίδια έχει πλέον παρελθόν και ότι με τις αστοχίες και τις παραλείψεις της εξακολουθεί να  ζημιώνει τον Δήμο, βαίνοντας μάλιστα προς τον έβδομο χρόνο διοίκησης του Δήμου. Ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος προσπαθώντας να πείσουν για την ορθότητα των διαδικασιών  που τηρήθηκαν από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, αγνόησαν επιδεικτικά βασικούς κανόνες λειτουργίας οργάνων του Δήμου, όπως είναι η εκτέλεση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά και της υποχρέωσης στην άσκηση των καθηκόντων τους.,

Η Δημοτική Αρχή φωνασκώντας και χωρίς να δώσει πειστικές απαντήσεις, αγνόησε παντελώς προηγούμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ενώ ο ίδιος ο δήμαρχος έδειξε να μη γνωρίζει την ομόφωνη απόφαση  της οικονομικής επιτροπής της 23-10-15, βάσει της οποίας το συγκεκριμένο ζήτημα  έπρεπε να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και με ευθύνη τίνος άραγε δεν πραγματοποιήθηκε;. Καλόν είναι να ενημερώνεται πιο καλά ο δήμαρχος και να μην εκτίθεται, διότι είναι ο πρώτος πολίτης του Δήμου και τέτοιου είδους συμπεριφορά όπως η χθεσινή  δεν αρμόζει  κάτι που δείχνει όχι  μόνο αμηχανία αλλά και άγνοια  και αυταρχισμό αφαιρώντας την δυνατότητα πληροφόρησης του σώματος  όταν αυτό ζητήθηκε επίμονα από τους δημοτικούς συμβούλους της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ οι οποίοι αναγκάστηκαν να αποχωρίσουν εις ένδειξη διαμαρτυρίας.

Δεν απάντησαν τόσο ο δήμαρχος όσο και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής κ. Γιωτίτσας σε βασικά ερωτήματα, κυρίως επί των διαδικασιών σχετικά με την απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής    για την αποδοχή της γνωμοδότησης που ελήφθη,  όπως φαίνεται από την ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής στις 23/10/2015.Επομένως τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής.

1.Είναι η όχι αλήθεια ότι η έφεση σε οποιαδήποτε απόφαση δικαστηρίου ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο; Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κοινοποιήθηκε η απόφαση του δικαστηρίου στις 15-7-15 στον δήμο;

2.Είναι αλήθεια η όχι ότι λόγω  των θερινών διακοπών των δικαστηρίων  που λήγουν την 15-9-15 κι επομένως η λήψη της απόφασης εκ μέρους του δήμου για την  υποβολή της έφεσης η μη μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι 15-10-15,δηλαδή εντός των 30 ημερών που ορίζει ο νόμος;

3.Είναι η όχι αλήθεια ότι η οικονομική επιτροπή του δήμου  με απόφασή της στις 22 -7 -15 ανέθεσε σε δικηγόρο να γνωμοδοτήσει για  το αν θα πρέπει ο δήμος να ασκήσει η μη έφεση; Τι εμπόδισε  να έλθει έγκαιρα η γνωμοδότηση και γιατί αυτή δόθηκε στις 15-10-15 ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί από πλευράς δήμου;

4.Είναι η όχι αλήθεια ότι η οικονομική επιτροπή του δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση στις 23-10-15 δηλαδή εκπρόθεσμα και αποδέχτηκε  την γνωμοδότηση για μη υποβολή έφεσης και με ευθύνη ποίου  έγινε αυτή η εκπρόθεσμη συνεδρίαση.

5.Είναι η όχι αλήθεια ότι στην συνεδρίαση αυτή  αποφασίστηκε ομόφωνα η παραπομπή του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο για οριστική λήψη απόφασης; Υλοποιήθηκε η όχι αυτή; Ευθύνεται η όχι ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής;

6.Δέχετα η όχι η απόφαση 305-2015  του δικαστηρίου και <<αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγόμενου δήμου Ιωαννιτών να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (56.736,52  ) και στη δεύτερη ενάγουσα το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών

(74.914,24 );   Είναι τα ποσά αυτά ανώτερα των 30.000 ευρώ,  οπότε την απόφαση για υποβολή η μη έφεσης  θα έπρεπε να την λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο;

Σε αυτά τα ερωτήματα έπρεπε να απαντήσει η δημοτική αρχή η  οποία προτίμησε τις φωνασκίες και όχι την ενημέρωση των συμπολιτών ως όφειλε.